İLETİŞİM

ŞAHİNSAN

Akdeniz San.Sitesi 5036 sok.No:87-Kepez/ANTALYA
Tel      : 0 544 543 27 84
İş Tel  : 0 242 221 10 47
Fax     : 0 242 221 10 43
E-Mail : bilgi@sahinsan.com
            teknik.ssahin@gmail.com